Lühikokkuvõtted lõppenud projektidest

Matemaatika teaduspäevad 6.-8. klasside õpilastele

Projekti eesmärk: Reaalteaduste populariseerimine 6.-8. klasside õpilaste hulgas.
Rahastajad: Hasartmängumaksu nõukogu - 540 EUR
TÜ matemaatika-informaatika teaduskond - 240 EUR
TÜ Teaduskool - 57 EUR

Veeriku Laste Päevakeskus 2005-2013

Projekti eesmärk: päevakeskuse teenuse pakkumine Veeriku linnaosa vähekindlustatud perede lastele. Teenuse sisu: õpiabi, huvitegevus/vabaaja üritused, soe toit, sotsiaalne ja psühholoogiline nõustamine.
Rahastaja: Tartu LV sotsiaalabi osakond: 2005-2007.a. - 514 080 EEK, 2008-2010.a. - 711 940 EEK, 2011-2013.a. - 50 561 EUR

Rahvusvaheline CAP programm

Projekti eesmärk: Õpetada lasteaia ja põhikooli lastele potentsiaalsete ohuolukordade äratundmist, oskusi nendes olukordades käituda, enesekehtestamist ning julgust ja oskust abi otsida ja küsida.
Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu - Hasartmängumaksu Nõukogu 27 880 EEK, 19 219 EEK, 32 500 EEK

Tartu ja Jõgeva maakonna lasteaia õpetajate õpikojad teemal "Düslaalia ja kõnearendus"

Projekti eesmärk: Tõsta õpetajate teadlikkust düslaaliast e häälduspuudest, õpetaja rollist õige häälduse kinnistamisel ja kõnearendusel. Pakkuda logopeedidele, õpetajatele ja vanematele lihtsalt kasutatavat harjutuste süsteemi düslaalia raviks.
Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu - 15 000 EEK

Lastevastase vägivalla ennetamine

Projekti eesmärk: laste väärkohtlemise ennetamine; projekti tulemusel on koolitatud 12 lastevastase vägivalla ennetamise koolitajat ning lastel on kujunenud toetussüsteem vanemate ja õpetajate näol.
Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu - 26 151 EEK

Tartu Noortekodu jaanuar 2005-detsember 2005

Projekti eesmärk: Tartu linna 16-26-aastaste vanemliku hoolitsuseta jäänud noorte abistamine iseseisva elu korraldamisel.
Rahastaja: Tartu LV Sotsiaalabi osakond - 25 000 EEK

Huvitegevus jaanuar 2005- detsember 2006

Projekti eesmärk: huvitegevuse läbiviimine.
Rahastaja: Tartu LV kultuuriosakond - 51 603 EEK

Erinevad kultuurid Eestis

Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu - 5000 EEK

Projekt „Tartu Argipäevad“

Projekti eesmärk: abistada majanduslikes raskustes ja psüühiliselt ebastabiilseid noori üksikemasid, kes ise on kasvanud lastekodus või erikoolis ja jäänud ilma oma vanemate toetusest. Projekti maksumus 46 200 krooni.
Rahastajad:
Lastekaitse Liit - 14 300 EEK
Tartu Linnavalitsus – 31 500 EEK

Projekt „Noorukite Varjupaik“

Projekti eesmärk: ajutise eluaseme pakkumine oma elu alustavatele lastekodudes ja erikoolides kasvanud, noorte vanglast vabanenud vũi perehooldusest ilma jäänud noorukitele vanuses 16-26 aastat.
Rahastajad:
Hasartmängumaksu Nõukogu – 15 000 EEK
Tartu LV - 24 300 EEK.

Projekt „Tänavalt ära“

Projekti eesmärgid:
õpetada elluastuvatele lastekodu kasvandike ning riskiperedest pärit noortele eluks vajalikke toimetulekuoskusi, soodustada sihtgrupi siseste eneseabi suhete tekkimist ja juhendada noori veetma vaba aega otstarbekalt ning täisväärtuslikult.
Rahastajad:
Hollandi Kesk ja Ida Euroopa fondide ühendus (CNF) - 100 000 EEK

Projekt „Erikoolist tavakooli“

Projekti eesmärgid:
• Hoida ära sihtgrupi edaspidine sattumine kuritegelikule teele
• Aidata sihtgrupi noortel integreeruda tavaellu ja tavakooli
• Projekti tegevuste kaudu näidata võimalusi oma vaba aja paremaks sisustamiseks huvitegevuse kaudu
• Edendada vabatahtlikku tööd
Sihtgrupp: Tartu linnast erikoolidesse õppima suunatud 13- 16 aastased noorukid, projektis osales 15 noorukit.
Rahastajad:
Tervise Arengu Instituut – 36 000 EEK
Tartu Maavalitsus – 26 360 EEK

CAP (Children Assault Prevention)

Projekti eesmärgid:
• Koolivägivalla ja -kiusamise teadvustamine ühiskonnas
• Olemasolevate koolivägivalla- ja koolikiusamisevastaste projektide tutvustamine ja positiivsete lahenduste esiletõstmine
• Ennetada laste ohvriks langemist.
• Nõustada väärkoheldud lapsi ja suunata nad abiallikate juurde.
• Anda teavet nii vanematele kui ōpetajatele /personalile vägivalla ohvritele antava abi ja Eestis toimiva võrgustiku süsteemi töö kohta.
Sihtgrupp: 1.-6. klassi õpilased, kooli personal, lapsevanemad.
Rahastajad:
Hasartmängumaksu Nõukogu - 35 700 EEK