Tagasi projektide nimekirja

Perelepitusteenuse arendamine Tartu-, Jõgeva-, ja Raplamaal

Lühikirjeldus: Projekti käigus tehakse laiaulatuslikku teavitustööd perelepituse olemusest ja võimalustest nii laiemale üldsusele, kui valdkonnaga seotud erialaspetsialistidele (sotsiaal- ja haridusala töötajad, juristid, advokaadid, kohtutäiturid, kohtunikud jt.). Luuakse nendega sidemed ja koostöövormid. Projekti käigus pakutakse perelepitusteenust 100 perele mahus 700 tundi. Projekt annab võimaluse tagasisideks perelepitusteenuse tarbijatelt ja kohaliku omavalitsuse töötajatelt. Koostöö kohalike omavalitsustega tagab teenuse jätkusuutlikkuse ka projektiperioodi lõppedes.
Projekti eesmärk: perelepitusteenuse käivitamine ja arendamine kolmes Eesti maakonnas: Tartumaa, Jõgevamaa, Raplamaa. Perelepituse eesmärk on neutraalse isiku vahendusel suunata kooselu lõpetanud inimesi leidma võimalikke lahendusvariante alla 18-aastase lapsega seotud õiguste ja kohustuste suhtes. Perelepitaja aitab leida võimalusi jõudmaks ühistele otsustele nii hetkeolukorras kui ka tulevikus. Projekti käigus tehakse laiaulatuslikku teavitustööd perelepituse olemusest ja võimalustest nii laiemale üldsusele, kui valdkonnaga seotud erialaspetsialistidele (sotsiaal- ja haridusala töötajad, juristid, advokaadid, kohtutäiturid, kohtunikud jt.

Projekti tutvustavad voldikud:
Projekti kestvus: 01.08.14-31.08.15
Toetussumma: 29 995,40 EUR
Rahastaja: Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Piirkonniti:


Tartumaa: Tartu linn, Tartu vald, Elva (Elva postipoiss (pdf)), Puhja vald (Valla Leht (pdf))
Jõgevamaa: Jõgeva linn, Jõgeva vald (koduleht), Põltsamaa vald, Torma vald
Raplamaa: Rapla vald (pdf), Ridala vald (koduleht), Märjamaa vald (koduleht)

Kohtumised projekti raames

 • 12.08-13.08 Eesti Lepitajate Ühingu suvekoolis Saaremaal perelepitajatega koostöövõrgustikuna , arutanud perelepituse ja lepituse teemadel Eestis. Tutvustasime projekti Lepitusteenuse käivitamine Tartu-, Jõgeva-ja Raplamaal. Teinud edasisi koostöö-ja koolitusplaane.
 • 15.08 toimus Projektimeeskonna kohtumine. Projekti käivitamise, raamatupidamisega seonduvad teemad.
 • 19.08 toimus kohtumine Jõgeval projektis osalevate Jõgevamaa omavalitsuste esindajatega (Jõgeva LV, Jõgeva VV, Põltsamaa VV, Torma VV). Toimus projekti tegevuste tutvustamine, perelepitusteenuse pakkumise käivitamist puudutavad küsimused, koolituse kava tutvustamine ja osalejate registreerimine.
 • 03.09 Kohtumine Tartu LV lastekaitseteenistuse juhiga Tartus.
 • 08.09 Kohtumine Elva Linnavalitsuse lastekaitsetöötajaga Elvas.
 • 09.09 Kohtumine projektis osalevate Raplamaa omavalitsuste võtmeisikutega Raplas. (Rapla VV (pdf), Ridala VV)
 • 10.09 Kohtumine Tartu Vallavalitsuse sotsiaaltöö juhiga Tartu Vallavalitsuses.
 • 11.09 Kohtumine Ülenurme Vallavalitsuse sotsiaaltöö juhiga Ülenurme Vallavalitsuses.
 • 12.09 Projektimeeskonna kohtumine Tartus.
 • 15.09 Kohtumine Puhja Valla sotsiaaltöötajatega Puhjas.
 • 24.09 Perelepitusalase koolituse I moodul Tartus.
 • Käsitletav teema on Perelepitusalane seadusandlus ja lahkuminekuga seonduv kohtu- ning juriidiline praktika.
  • 10.00-11.30 kohtunik Donald Kiidjärv
  • 11.30-11.45 paus
  • 11.45-12.30 kohtunik Donald Kiidjärv
  • 12.30-13.15 lõuna
  • 13.15-14.00 EV Sotsiaalministeeriumi esindaja
  • 14.00-14.30 Tartu LV vanematevaheliste vaidluste vahendajad Birgit Siigur ja Kairi Avastu
  • 14.30-15.30 Anneli Liivamägi ja Helle Niit
  • 15.30-15.45 paus
  • 15.45-17.15 Anneli Liivamägi ja Helle Niit
  Vaata ka pressiteadet Tartu linna koduleheküljel
 • 28.10.14 Koostöökohtumine Jõgevamaa omavalitsustega Jõgeval.
 • 05.11.14 Projekti perelepitajate supervisioon Tartus.
 • 25.11.14 Perelepitusalase täiendkoolituse II moodul Põltsamaa lähedal Lustivere Kultuurimajas - teemaks on piiriülene perelepitus.
 • 14.01.15 Perelepitajate supervisioon Tartus
 • 03.02.15 Perelepitusalane täiendkoolitus III moodul Jõgeval
 • 19.03.15 Perelepitusteemailine ümarlaud Tartu Raekojas, kuhu on oodatud Maakohtute kohtunikud, perevaidlustega tegelevad advokaadid, sotsiaalministeeriumi esindaja, perelepitajad, kohalike omavalitsuste esindajad. (Pressiteade Tartu linna kodulehel)
 • 24.03.15 KÜSK esindajatega kohtumine Tartus
 • 01.04.15 Perelepitusalane täiendkoolitus IV moodul Kõrvekülas
 • 10.04.15 Perelepitajate, kohalike omavalitsuse esindajate kovisioon/supervisioon.
 • 17.04.15 Perelepitusalane ümarlaud Tartu Raekojas
 • 22.04.215 Perelepitaja individuaalne supervisioon
 • 28.04.15 Projektimeeskonna koosolek
 • 05.05.15 Koostöökohtumine mentoritega Tartu LV
 • 18.05.15 Perelepitaja individuaalne supervisioon
 • 29.05.15 Eesti Lepitajate Ühinguga kohtumine
 • 05.06.15 Tööloeng perelepitusest
 • 09.06.15 Perelepitaja individuaalne supervisioon
 • 08.07.15 Koostöökohtumine Elva aselinnapeaga ja sots.osakonna juhataga
 • 03.08.15 Perelepitaja individuaalne supervisioon
 • 11.08.15 Kohtumine Jõgeva omavalitsustega
 • 12.08.15 Kohtumine Tartu VV
 • 14.08.15 Kohtumine Ülenurme VV
 • 17.08.15 Kohtumine Tartu LV
 • 21.08.15 Kohtumine Puhja VV
 • 26.08.15 Kohtumine Torma VV
 • 27.08.15 Kohtumine Raplamaa OV

Tulemused:


Valminud on küsitlusleht teenuse tarbijatele ja kohalike omavalitsuste töötajatele ning intervjueerimiskavad kohalike omavalitsuste töötajatele, perelepitajatele ja teenuse tarbijatele.
Intervjueeritud on 24 inimest. Täidetud on 23 tagasisidelehte.
Tagasiside põhjal on valmimas magistritöö perelepitusteenuse arendamisest Eestis.

Perioodil 01.08.14-31.08.15 on pakutud perelepitusteenust 700 tundi, 114 perekonnale, ca 228 inimesele (seotud ca 230 last). Sõlmitud kokkuleppeid 76 perekonnaga.

Perelepitusteenuse edasiseks osutamiseks on sõlmitud kokkulepped Tartu LV ( mahus 240 tundi 2016 aastaks), Elva LV ( 50 tundi), teiste omavalitsustega on käimas läbirääkimised teenuse edasise osutamise võimaluste teemal. Kõik projektis osalenud omavalitsused on valmis perelepitusteenust ostma MTÜ NAK Carpe Diemi käest, tõenäoliselt vajaduspõhiselt st. vajaduse ilmnedes arve alusel, meil kehtiva hinnakirja järgi.

Koostöös EV Sotsiaalministeeriumiga on MTÜ NAK Carpe Diem saanud positiivse rahastamisotsuse pereleptiajate baaskoolituse läbiviimiseks Tartus, sotsiaaltöötajate ja perelepitajate edasiseks superviseerimiseks käesoleva projekti lõppedes ja perelepitusteenuse arendamiseks ressursside leidmiseks lisaks Tartu-, Jõgeva-ja Raplamaal, ka teistes Kesk-ja Lõuna-Eesti omavalitsustes.

Samuti on koostöös EV Sotsiaalministeeriumi, EV Justiitsministeeriumiga ja Eesti Lepitajate Ühinguga planeeritud leida võimalusi perelepitusteenust riiklikult rahastada. Käesoleva projekti jooksul kogutud informatsiooni on plaanis kasutada teenuse riikliku rahastamise planeerimisel ja korraldamisel.

Planeeritud on koostöökohtumine Tartu Maakohtu kohtunikega, oleme neid projektist informeerinud ja selle tulemusena on Tartu, Jõgeva ja Rapla kohtumajad juba oma pereasjade menetluses kasutanud julgemalt perelepitusteenusele suunamise võimalust (kohtu suunamisega on teenust osutatud ca 50 perekonnale, osaliselt on suunamine toimunud ka koostöös omavalitsustega)

Meedia:


Artikkel: "Lepitaja aitab vanemad laste nimel koostööle", Tartu Postimees.
Uudis kodulehel: "Raplamaal pakutakse perelepitusteenust", Märjamaa valla koduleht
Artikkel: "Elva on kaasatud perelepitusprojekti", Elva postipoiss (pdf)
Artikkel: "Perelepitus", Puhja Valla Leht (pdf)


Tagasi projektide nimekirja